Beleidsplan

SOCIAAL TWENTE

Kleine moeite, groot plezier!

 

Inleiding

In dit beleidsplan 2019-2029 vindt u de uitgangspunten van Stichting Sociaal Twente.

De stichting heeft zich tot doel gesteld om kwetsbare gezinnen, die niet door eigen toedoen in financiële problemen zijn geraakt, een (vrijwel) geheel verzorgde vakantie aan te bieden, met behulp van met name giften in natura. Om de anonimiteit van de vakantiegangers zoveel mogelijk te waarborgen wordt voornamelijk gewerkt met cadeaubonnen in de vorm van het gratis ter beschikking stellen van huurfietsen, lunch- of dinerbonnen, vrijkaartjes voor het zwembad of speeltuin, bioscoopbonnen etc. Financiële sponsoring is uiteraard ook zeer welkom. De opbrengst daarvan wordt gebruikt als tegemoetkoming in de verblijfskosten. Gezinnen worden elders in Twente geplaatst, en dus niet in hun eigen woonplaats.

 

Ontstaan van Sociaal Twente

Sociaal Twente is voortgekomen uit een initiatief van psychologe Daphne Voorhuis die in 2017 een pilot onder de naam “Sociaal Vasse” opstartte. Daphne is bestuurslid van de Coöperatieve Zorgondernemers Twente en heeft haar eigen praktijk in Vasse. “Ik liep al langer rond met het plan iets te doen voor mensen die veel tegenslagen te verwerken hebben gekregen. Soms raak je betrokken bij zeer schrijnende situaties. Mensen die financieel aan de grond zitten. Toen één van mijn cliënten zijn vakantiegeld moest aanspreken om de uitvaartkosten van een familielid te kunnen betalen, kwam het idee in een stroomversnelling”, vertelt ze. En ze is ervan overtuigd, dat mensen graag een steentje bij willen dragen aan een concreet en goed idee in de eigen woonomgeving, zodat men weet waar de donatie daadwerkelijk aan besteed wordt.

Noaberschap 2.0

De pilot Sociaal Vasse 2017 was een groot succes. Het gastgezin was uitermate in haar nopjes en de kinderen hebben er tot op heden leuke vakantievriendjes aan overgehouden. Ook vanuit de inwoners, de ondernemers en vanuit de gemeente Tubbergen kwamen veel positieve reacties.

Zo was oud-wethouder Roy de Witte van de gemeente Tubbergen erg blij met het initiatief, dat hij al “noaberschap 2.0” noemde. “Dit is naastenliefde, omzien naar elkaar. Daar ben ik trots op”. Hij vindt dat de gemeente maar even op afstand moet blijven. “Dit is heel bijzonder en het verdient veel waardering”. De oud-wethouder noemde het een kwestie van tijd voordat het initiatief door andere dorpen en/of gemeenten zou worden gekopieerd.

Sociaal Vasse goes Twente!

En hij heeft gelijk gehad. Inmiddels zijn er al 4 locaties in Twente (Rossum, Oldenzaal, Almelo en Haaksbergen) die het vakantieconcept van Vasse hebben overgenomen, waardoor al 5 gezinnen uit Twente in 2019 hebben kunnen genieten van een vrijwel geheel verzorgde vakantie.

Door de uitbreiding van het aantal locaties en om het initiatief verder te professionaliseren, werd besloten de krachten te bundelen en de activiteiten onder te brengen in een nieuwe stichting, genaamd “Sociaal Twente”.

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het mogelijk maken/organiseren/faciliteren en (mede) financieren van vrijwel geheel verzorgde vakanties, die uitsluitend ten goede mogen komen aan kwetsbare gezinnen met financiële problemen uit de regio Twente, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Het bestuur en de locatiebeheerders verrichten de werkzaamheden ten behoeve van Sociaal Twente geheel onbezoldigd.

Missie/Toekomst

De vakantiegezinnen kwamen in 2019 nog uit het netwerk van de Coöperatie Zorgondernemers Twente (CZOT), maar het ligt in de bedoeling om vanaf 2020 het concept ook onder de aandacht te brengen van de 14 Twentse gemeenten, zodat ook zij kunnen participeren in de Stichting Sociaal Twente.

 

Organisatie

Stichting Sociaal Twente beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74569724 en is statutair gevestigd te Vasse.

Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer: NL06 RABO 0341 4176 37.

De organisatie bestaat uit locatiebeheerders en een overkoepelend bestuur.

Het bestuur van Stichting Sociaal Twente

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

–        mw. D.S. (Daphne) Voorhuis, voorzitter, wonende te Vasse en lid van Coöperatie Zorgondernemers Twente (CZOT);

–        mw. S.H.M. (Prashanti) Janssens, secretaris, wonende te Rossum en lid van Coöperatie Zorgondernemers Twente (CZOT);

–        mw. A.W.G.M. (Audrey) Reijmer, pr-functionaris, wonende te Vasse;

–        dhr. A.J.M. (Bert) Hofman, penningmeester en wonende te Vasse.

Het bestuur van de Stichting ondersteunt en adviseert de diverse locaties op het gebied van Public Relations, administratie en biedt waar nodig financiële ondersteuning. Ze komt hiertoe ten minste twee keer per jaar samen in april en oktober (indien nodig vaker).

Locatiebeheerders/contactpersonen/WMO-zorgconsulenten

De locatiebeheerders zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het zoeken en regelen van een geschikte vakantieplek, de financiering (sponsoring), de lokale PR en begeleiding van de gastgezinnen. Bij financiële tekorten kan een locatiebeheerder een verzoek indienen bij de Stichting. Voor wat betreft het regelen van vakantielocaties en de aanmeldingen van vakantiegezinnen wordt vooralsnog nauw samengewerkt met een aantal leden van Coöperatie Zorgondernemers Twente (CZOT). Deze coöperatie is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgondernemers. Elk lid van CZOT kan een potentiele cliënt aanmelden voor een vakantie via Sociaal Twente. Hiertoe zijn aanmeldformulieren beschikbaar (aan te vragen via info@sociaaltwente.nl). In de toekomst is aanmelding van een gezin eventueel ook mogelijk via de WMO-zorgconsulenten van de 14 Twentse gemeenten.

De locatiebeheerders beoordelen, eventueel in overleg met de begeleider van de aangemelde cliënt, de aanvragen. De locatiebeheerders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aandragen van potentiele gegadigden, de beoordeling van die doelgroep en de uiteindelijke selectie daarvan. De locatiebeheerders komen hiertoe ten minste één keer per jaar samen in april/mei. Bij verschil van mening over de selectie heeft het bestuur een beslissende stem.

 

 • Voor de locaties Rossum en Oldenzaal zijn de locatiebeheerders:

Prashanti Janssens (Het Buitenbos): prashantijanssens@hotmail.com;

Erik Leuning (Erik Leuning Begeleiding & Ondersteuning): erik@erikleuning.nl.

 • Voor de locatie Almelo:

Jeroen Moorman (MoorMana): info@moormana.nl.

 • Voor de locatie Haaksbergen:

Jolien Wissink (MEI!): jolienwissink@meiindemaatschappij.nl.

 • Voor de locaties Borne/Hertme/Zenderen:

laura.reymer@kulturhusborne.nl.

 • Voor de locatie Vasse/Tubbergen:

Daphne Voorhuis (Voorhuis SMD): daphne.voorhuis@kpnmail.nl.

 

Communicatie/Publiciteit

Op de website www.sociaaltwente.nl is de volgende informatie te vinden:

 

 • Het ontstaan van Sociaal Twente
 • Wat is onze doelstelling als stichting, ons beleidsplan en toekomstvisie
 • De huidige vakantielocaties in Twente
 • Reeds door Sociaal Twente geïnitieerde vakanties, inclusief de sponsoren
 • Reacties van de vakantiegezinnen
 • Hoe kan ik vriend worden van Sociaal Twente?

Op onze facebookpagina ‘Sociaal Twente’ worden de logo’s van de deelnemende sponsoren per locatie vermeld.

Publiciteit gaat zoveel mogelijk in overleg met het bestuur van de stichting, om de informatie waar mogelijk uniform te houden. Bekeken wordt of, naast de publiciteit in huis aan huisbladen, meerdere locaties tegelijk gepromoot kunnen worden in de regionale media. Er wordt jaarlijks door het bestuur een concepttekst t.b.v. publicaties opgesteld.

 

Financiën

Het financieel beheer en vermogen van Sociaal Twente 

De locatiebeheerders werken in hoofdzaak met giften in natura, in de vorm van cadeaubonnen en/of tegoedbonnen. Dit mede om de anonimiteit van de vakantiegezinnen zoveel mogelijk te waarborgen. Daarnaast heeft de Stichting Sociaal Twente de beschikking over een summier startkapitaal, dat bijeen is gebracht door enkele leden van de Coöperatie Zorgondernemers Twente en een aantal particuliere giften (Vrienden van Sociaal Twente). De Stichting heeft zich verplicht om genoemde financiële middelen volledig ten goede te laten komen aan de doelgroep (kwetsbare gezinnen), met uitzondering van het te reserveren geld voor de gebruikelijke exploitatiekosten. Bij voldoende saldo kan extra geld ingezet worden voor lokale activiteiten, dit ter beoordeling van het stichtingsbestuur.

 Eigen financiële administratie per locatie  

De eigen inkomsten kan een locatiebeheerder zelf inzetten voor o.a. het bijkopen van overnachtingen, voor zakgeld, parkeergeld, eventueel een vakantieherinnering of iets dergelijks. De financiële giften en uitgaven worden jaarlijkse door de locatiebeheerder verwerkt in een overzicht en positieve saldi worden na de vakantieperiode overgeboekt naar de bankrekening van Sociaal Twente onder vermelding van de locatie. Dit restant kan het volgende jaar weer geclaimd wordend, eventueel onder aftrek van door de stichting gemaakte kosten.

Het werven van gelden

De mogelijkheid bestaat om vriend van Sociaal Twente te worden middels een eenmalige of jaarlijkse donatie. Dit is mogelijk via de betaalmodule op de website www.sociaaltwente.nl of door een email te sturen naar info@sociaaltwente.nl.

 

Toekomst

De verwachting is dat de Stichting met de huidige locatiebeheerders, de middelen en het jaarlijks uit te geven budget in ieder geval jaren kan voortbestaan. Mocht het vermogen onverwachts exorbitant groeien door grote financiële bijdragen van de vrienden van Sociaal Twente dan kan het aantal vakantielocaties, en dus het aantal vakantiegezinnen, eventueel worden uitgebreid. De duur van dit beleidsplan is vooralsnog vastgesteld voor een periode van 10 jaar (2019-2029). Indien noodzakelijk wordt het beleidsplan tussentijds aangepast.

 Visie voor de korte en langere termijn

Vooralsnog richten we onze blik nog niet op de verre toekomst. Het streven is om elk jaar 5 kwetsbare gezinnen met financiële problemen een vrijwel geheel verzorgde vakantie aan te kunnen bieden. We maken hierbij wel de restrictie, dat het aantal vakantiegezinnen inherent moet zijn aan het aantal deelnemende locaties.

De organisatie moet in ieder geval klein, overzichtelijk en bestuurbaar gehouden worden. We beschouwen de jaarlijkse ontwikkelingen als een leerproces.

 

Tot slot

Voor informatie over Sociaal Twente en voor ondernemers/ inwoners/ organisaties/ verenigingen uit Twente die graag een steentje willen bijdragen aan (één van onze locaties van) Sociaal Twente, stuur dan even een mailtje naar Daphne Voorhuis via: info@sociaaltwente.nl

 

Vasse, 19 juni 2020

 

Klik hier voor de digitale versie van het beleidsplan:

Beleidsplan Sociaal Twente 2019